ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
ชื่ออาจารย์ : นางธันยากร แพกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,23:13  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในยุควิถีใหม่ แบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ครูมุ่งสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
ชื่ออาจารย์ : นางธันยากร แพกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,23:02  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..