คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.อบ แก้วชูเสน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.จำรูญ ทองขำดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.หญิงทิวา เพชรขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายกนกศักดิ์ บุญเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวรินทร พาหุกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดา บัวงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ วงษ์เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา แก่นเมือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางธันยากร แพกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา