กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธวัชชัย เที่ยงดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5