คณะผู้บริหาร

นางธันยากร แพกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุทิสา บุญมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา