วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

“สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 

มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐาน 

ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม”