ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน

ชั้นปฐมวัย 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 ห้องเรียน

มีนักเรียนทั้งหมด 232 คน แบ่งเป็น

อนุบาล 67 คน

ประถมศึกษา 165 คน