ปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต